ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                              –
                              –
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ววันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔


โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : [email protected]