ที่อยู่ : วัดป่าสุคะโต หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน
         อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

แผนที่ : แผนที่วัดป่าสุคะโต
           แผนที่วัดป่ามหาวัน

           แผนที่วัดป่ามหาวัน (ส่วนขยาย)


  เรื่อง : พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ติดต่อ : พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๙๒-๗๗๐๙ , ๐๙๘-๖๖๕-๖๕๘๗
อีเมล์ : [email protected]


  เรื่อง : อบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร ๗ วัน) โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ (กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๐๙ .๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)           
อีเมล์ : [email protected]

  เรื่อง : การบวช
ติดต่อ : พระพิพัฒน์ โทรศัพท์ ๐๙๔-๔๕๐-๒๔๘๙
           พระสมใจ โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๕๒-๒๕๐๕

  เรื่อง : สื่อ ฝากข่าวสาร
ติดต่อ : พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔
อีเมล์ : [email protected]


  เรื่อง : โรงทาน/ครัวสุคะโต
ติดต่อ : แม่ชีแต๋ว
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๑๗-๕๗๗๙
            (กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.)

  เรื่อง : เว็บไซด์วัดป่าสุคะโต
         www.pasukato.org
ติดต่อ : [email protected]