ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ

 
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑

รุ่นที่ ๑๒
                ประจำปี ๒๕๖๔
                                    –
                                    –
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๗ – วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (รุ่นเข้ม)
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : [email protected]
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
มกราคม ๖๔

๒๘ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม ปากช่อง
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
จัดโดย อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ โทร: ๐๘๔-๖๗๙-๗๒๖๐, ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

กุมภาพันธ์ ๖๔

๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘
https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
ติดต่อสอบถาม ๐๘๑-๙๕๕-๔๗๖๓, ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕
https://web.facebook.com/dhammaketasilp

๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ครุสติสถาน
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๗๐ ๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๐๑
https://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6126

มีนาคม ๖๔

๓ - ๗ มีนาคม ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม ปากช่อง
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
จัดโดย กรมศุลกากร และบุคคลทั่วไป โทร: ๐๘๔-๖๗๙-๗๒๖๐, ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

๙-๑๒ มีนาคม ๖๔
  ธรรมคีตศิลป์สัญจร ณ บ้านป่าแสด มุกดาหาร
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ และพระอาจารย์สมใจ อาจาโร

๑๒-๑๔ มีนาคม ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ บ้านจิตสบาย
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
รายละเอียด https://web.facebook.com/baanjitsabuy

๒๑ มีนาคม ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘ https://www.facebook.com/manomai.dham

๒๖-๒๘ มีนาคม ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ธรรมคีตศิลป์ ระยอง
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
ติดต่อสอบถาม ๐๘๑-๙๕๕-๔๗๖๓, ๐๘๒-๓๓๕-๐๐๕๕ https://web.facebook.com/dhammaketasilp

๒๖-๒๘ มีนาคม ๖๔
  อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ ครุสติสถาน
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ โทรศัพท์ ๐๒-๘๗๐-๗๕๑๒-๓ ต่อ ๑๐๑
https://www.roong-aroon.ac.th/?page_id=6126

 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล