บทความเกี่ยวกับหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

       
ชีวิตและงานของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระโกศิล ปริปุณโณ พระไพศาล วิสาโล
  หลวงพ่อคำเขียนกับความเปลี่ยนแปลง
ที่ท่ามะไฟหวาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
         
ระลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน
พระไพศาล วิสาโล
     งานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ


กำหนดการงานละสังขาร
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ


วันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ กุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำเขียน
วัดภูเขาทองตลอดวันสามารถกราบคารวะและสรงน้ำ
สรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง

๑๘.๐๐ น.  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม
                 ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
                (บทธัมมจักร (แปล) หรือ อภิธรรม (แปล)
๑๘.๓๐ น.  ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรมบูชา

หมายเหตุ : จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อ
                ไปยังศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์) วัดภูเขาทอง                 ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                 
                ยังไม่ได้กำหนดเวลา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๗

  ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ ศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์)
วัดภูเขาทองตลอดวันสามารถกราบคารวะและสรงน้ำ
สรีระสังขาร หลวงพ่อที่หน้าหีบทอง

๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม
               ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
๑๘.๓๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบูชา

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

  พิธีการประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

12.45 น คณะสงฆ์รวมกันที่หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อ
13.00 น พิธีขอขมา
13.10 น จัดรูปขบวนเคลื่อนสรีระ
             - พระอาจารย์ไพศาล ถือรูปหลวงพ่อนำหน้าขบวน
             - พระสงฆ์ 8 รูป (ที่จัดเตรียมไว้)
               เป็นผู้แบกโลง สรีระบนบ่า
             - พระสงฆ์ และญาติโยม (บางส่วน)                
               เดินตามขบวนตามเส้น ทางที่กำหนดไว้
13.30 น ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อบนเมรุ
             คณะสงฆ์ ญาติโยม เข้านั่งประจำที่ที่จัดไว้
             พิธีกร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) อธิบายรูปแบบพิธีการ
13.45 น พิธีกร (ฝ่ายพิธีการ) เริ่มดำเนินพิธี
             มัคทายก นำกล่าวไหว้พระ, รับศีล, อาราธนาธรรม
14.00 น พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล แสดงธรรม
14.30 น คณะสงฆ์สาธยายอภิธรรมแปล
14.45 น มัคทายกนำกล่าวคำถวายทาน
             เจ้าหน้าที่ประเคนของที่ระลึกสำหรับพระสงฆ์, แม่ชี
15.00 น  คณะสงฆ์ให้พร
             อ่านกลอนหลวงพ่อ
             นั่งภาวนาร่วมกัน
             มัคทายกนำกราบพระพร้อมกัน
             ประธานฝ่ายสงฆ์, ฝ่ายฆราวาส
              วางเทียนหอมบนเมรุ
              พระสงฆ์, สามเณร,วางเทียนหอม บนเมรุ,
             ฆราวาสวางเทียนหอมในจุดที่กำหนดไว้
16.00 น ประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อบทความรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

     
    
บทความ หลวงพ่อคำเขียนได้ละสังขารแล้ว
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม
บทความ ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม


บทความ หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม


ธรรมเทศนา


นาทีสุดท้ายก่อนหมดลมของหลวงพ่อคำเขียน
โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
บรรยายหลังทำวัตรเช้าที่วัดป่าสุคะโต
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์เอนก เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสมหมาย ธมฺปาโล
วัดป่าชัยชุมพล ชัยภูมิ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาวนาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์
ปญฺญาปทีโป
รองเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม

พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน แพร่
๒๙ สิงหาคม ๕๗พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
๓๐ สิงหาคม ๕๗
พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๓๐ สิงหาคม ๕๗
พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๓๑ สิงหาคม ๕๗หลวงปู่กรม ถาวโร วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๑ กันยายน ๕๗
พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโร วัดโนนสูงสะอาด ชัยภูมิ
๒ กันยายน ๕๗
พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ชัยภูมิ
๓ กันยายน ๕๗พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
๔ กันยายน ๕๗
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
๖ กันยายน ๕๗