8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
                                   –
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน – วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๗ กุมภาพันธ์ ๕๘
  “หาตัวเองให้เจอ” บรรยายธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก
ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๕๘
  คณะเจ้าหน้าที่ใหม่จากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๒
ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๑ กุมภาพันธ์ ๕๘
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๒ กุมภาพันธ์ ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ สมัคร : สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ ๐๒ – ๘๗๐ – ๗๕๑๒ – ๓
อีเมล์ : info@roon-aroon.ac.th

๑๑-๑๕ มีนาคม ๕๘
  คณะเจ้าหน้าที่ใหม่จากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๓
ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๕ มีนาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๒๑ มีนาคม ๕๘
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๒ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๕๘
  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ๕๘ วัดป่าสุคะโตลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน
กำหนดการ การเตรียมตัว

๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ สมัคร : สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ ๐๒ – ๘๗๐ – ๗๕๑๒ – ๓
อีเมล์ : info@roon-aroon.ac.th

   
 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล