8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๙

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
                                    –
                                    –
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ – วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๕๙
  คณะจากรายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์กรุงเทพ) นำคณะปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๐ กุมภาพันธ์ ๕๙
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๑ กุมภาพันธ์ ๕๙
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๑๙ มีนาคม ๕๙
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๒๐ มีนาคม ๕๙
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๒๐ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๕๙
  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ๕๙ ณ วัดป่าสุคะโต
ลงทะเบียน | ตรวจสอบการลงทะเบียน | การเตรียมตัว | กำหนดการ

๑๖ เมษายน ๕๙
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

๑๗ เมษายน ๕๙
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๑๕ พฤษภาคม ๕๙
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ ณ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม – สมัคร (รับจำนวนจำกัด) ๐๒-๒๘๕-๔๓๑๘-๙

๒๑ พฤษภาคม ๕๙
  อบรมการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
ณ ร้านเลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๕-๒๒๒๒ ต่อ ๒๖๐, ๒๑๓

 

 หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล