8
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ประจำปี ๒๕๕๗

  รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๓
รุ่นที่ ๔
รุ่นที่ ๕
รุ่นที่ ๖
รุ่นที่ ๗
รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๙
รุ่นที่ ๑๐
รุ่นที่ ๑๑
รุ่นเข้ม

รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
                                   –
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน – วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ – วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดย : พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
อีเมล์ : awakening@pasukato.org
รายละเอียด การไปปฏิบัติธรรมที่สุคะโต


 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
  “พบสุขได้ที่ใจ” บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ณ ห้องประชุม ๑๑๗ ตึก ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.๙ มกราคม ๒๕๕๗
  เสวนาธรรม “ยอมรับวิกฤติป่วยไข้ ด้วยใจที่ปล่อยวาง”
ณ ลานหน้าวัดอุโมงค์ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นำเสวนาโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล๑๔- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
  คณะเจ้าหน้าที่ใหม่จากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๑
ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๒๕-๓๐ มกราคม ๕๘
  รายการพื้นที่ชีวิตร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์กรุงเทพ) นำคณะ ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๕๘
  คณะเจ้าหน้าที่ใหม่จากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๓
ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๑-๑๕ มีนาคม ๕๘
  คณะจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

๑๗ – ๒๐ เมษายน ๕๘
  อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ ณ บ้านพุฒมณฑา
รายละเอียด www.baanpootmontha.com

๔ – ๘ มิถุนายน ๕๘
  คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จากสาธาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

   
  หนังสือสวดมนต์ online | หนังสือสวดมนต์ PDF


รู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ธรรม ธรรมชาติ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ความสุขที่ปลายจมูก
โดย พระไพศาล วิสาโล


      
      หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 


      หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

      พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล