8
 
กำหนดการงานละสังขาร หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ กุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำเขียน วัดภูเขาทอง
ตลอดวันสามารถกราบคารวะและสรงน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง

๑๘.๐๐ น.  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
                 (บทธัมมจักร (แปล) หรือ อภิธรรม (แปล)
๑๘.๓๐ น.  ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรมบูชา

หมายเหตุ : จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อไปยังศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์)
วัดภูเขาทอง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยังไม่ได้กำหนดเวลา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๕๗

  ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ ศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์) วัดภูเขาทอง
ตลอดวันสามารถกราบคารวะและสรงน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง

๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
๑๘.๓๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบูชา


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

  ๑๓.๐๐ น. เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อ สู่เมรุ วัดภุเขาทอง
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๔.๓๐ น. สาธยายอภิธรรมแปล
๑๕.๐๐ น. ถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อหมายเหตุ

สำหรับท่านที่มีความประสงคฺ์จะมาร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขาร
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ในวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ไม่ว่าจะมาเป็นคณะใหญ่หรือคณะเล็ก ขอความกรุณาแจ้งจำนวนผู้ที่จะร่วมงานในหมู่คณะของท่านได้ที่ webeditor@pasukato.org เพื่อการจัดเตรียมเรื่องที่พักให้ได้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด

ช่วงนี้ที่วัดมีฝนตกชุก โปรดเตรียมเครื่องนอน เต็นท์ และเครื่องกันฝนไปด้วย


 
 
ถวายสดุดี คารวะบูชา หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
๖ กันยายน ๒๕๕๗


 

                              คำเขียนคงค่าล้ำ             คำสอน
                              คำเขียนยิ่งคำพร             เพริศแพร้ว
                              คำเขียนเคลื่อนไหวจร     โลกแจ่ม บุญเอย
                              คำเขียนเลิศธรรมแล้ว      รุ่งฟ้าดินสมัย
                      เคลื่อนไหวเจริญสติจะตั้ง         ภะวะดั่งประดับใจ
                      เคลื่อนไหวก็รู้ระตะนะตรัย         ตะละต่างจะว่างเบา
                      กายเวทนาสติประจักษ์             สละหนักจะผ่อนเพลา
                      จิตธรรมมนุญ มะนะจะเกลา       ชิวะกิจ จะเคลื่อนกาล
                             เคลื่อนไหวธรรมชาติ         คือเคลื่อนธาตุสติปัฏฐาน
                             หมั่นทำจึงชำนาญ            อันเป็นไปในกายตน
                             ไม่ลืมและไม่หลง              แต่จะคงความส่งผล
                             ไม่ยึดและไม่ยล                ในโลกยั่วหัวใจมอง
                             ไม่แบกไม่บ่มบท               จะหมดจดไม่มัวหมอง
                             สติระลึกตรอง                  กลับมาตั้งยังจุดเดิม
                             เคลื่อนไหวให้วางว่าง       เหมือนสะสางไม่ใส่เสริม
                             ไม่ต่อและไม่เติม              เชื้อกิเลสเหตุสารพัน
                      คือคำเขียน คำพูดพิสูจน์โลก     รู้สุขโศกทุกข์สุมรุมยึดมั่น
                      คือคำเขียน คำคิดจิตสำคัญ     คลายโลกนั่นไม่แน่นอนสะท้อนนาม
                      คือคำเขียนคำกระจ่างสร้างสิ่งแจ้ง     โดยสำแดงจบแล้วแผ้วขวากหนาม
                      คือคำเขียนปลดปลงแต่คงความ     เป็นไปตามสังขารคำ เป็นธรรมดา
                      คือคำเขียนคำคมคำสมสุข     ให้รู้ทุกข์รูปนามตามศึกษา
                      คือคำเขียนปลงจิตชีวิตชีวา     ไม่ไขว่คว้าไม่ครอบครองผอง โลกธรรม


      ประพันธ์โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน

 ธรรมมะเทศนา บทความ งานละสังขาร
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

     
    
บทความ หลวงพ่อคำเขียนได้ละสังขารแล้ว
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม
บทความ ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org

อ่านธรรม


บทความ หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
www.visalo.org
อ่านธรรม


นาทีสุดท้ายก่อนหมดลมของหลวงพ่อคำเขียน
โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
บรรยายหลังทำวัตรเช้าที่วัดป่าสุคะโต
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์เอนก เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสมหมาย ธมฺปาโล
วัดป่าชัยชุมพล ชัยภูมิ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระราชภาวนาวนาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์
ปญฺญาปทีโป

รองเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฟังธรรม